5η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ...................................................................................................

  = 7΄                                                       Βαθμός : ...................

 1. Πόσα ηλεκτρόνια πρέπει να πάρουμε για να έχουμε βάρος ίσο με το βάρος δύο πρωτονίων;

  α. ένα            β. δύο            γ. τρία                    δ. κανένα από τα τρία

 2.  

 3. Οι ακτίνες γ :

  α. είναι ηλεκτρικά φορτία

  β. είναι ραδιενεργά στοιχεία

  γ. έχουν μεγάλη διεισδυτικότητα

 4.  

 5. Ένα άτομο ενός στοιχείου διαφέρει από ένα άλλο άτομο από :

  α. τον ατομικό αριθμό               β. τα νετρόνια                  γ. τον πυρήνα

   

 6. Τα ραδιοϊσότοπα είναι ………………………………………………………..........................................................

 7. Η σταθερή θερμοκρασία στην οποία ένα σώμα από υγρό γίνεται στερεό, λέγεται:

  α. σημείο ζέσης                β. σημείο τήξης                  γ. σημείο πήξης

   

 8. Τα σώματα που εμποδίζουν την μετάδοση της θερμότητας λέγονται ................................................................

 9. Την υγρασία ενός τόπου την μετράμε με το …………………. και την ατμοσφαιρική πίεση με το …………………….

 10. Οι γραμμές που ενώνουν τόπους με ίδια θερμοκρασία λέγονται ........................................................................

 11. Η ηλεκτρική εκκένωση που δημιουργείται μεταξύ δυο νεφών ονομάζεται .................................................

 12. Κάνε την αντιστοίχηση :

                           •    σποριάγγεια

                 Ανθόφυτα  •                                •    πορτοκαλιά

                    •    μανιτάρι

            Σποριόφυτα •                           •    σπέρματα

                 •    σπόρια