6η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ...................................................................................................

  = 6΄                                                       Βαθμός : ...................

 1. Τα πουλιά που ζουν μόνιμα σ’ έναν τόπο λέγονται :

  α. αποδημητικά     β. ενδημικά       γ. υδρόβια                δ. περιοδικά

 2. Τα υγρά μετατρέπονται σε αέρια με :                                                     α. βρασμό               β. υγροποίηση         γ. εξαέρωση             δ. ρεύματα
 3. Τα σώματα που χρειάζονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες για να λιώσουν λέγονται                                                                                     α. πτητικά               β. μη πτητικά           γ. πηκτικά           δ. δύστηκτα
 4. Η λέξη “ ανάδρομα ” αναφέρεται σε :

  α. ψάρια            β. πουλιά            γ. κοιτάσματα           δ. μέσα συγκοινωνίας

 5. Συνεχείς σχάσεις πυρήνων :

  α. ουράνιο       β. αλυσιδωτή αντίδραση       γ. σχάση         δ. πυρηνική ενέργεια

 6. Από ένα φύκι κι έναν μύκητα προκύπτει :

  α. το φυτοπλαγκτόν      β. το ζωοπλαγκτόν      γ. σποριόφυτο         δ. λειχήνα

 7. Το πετρέλαιο είναι ενώσεις :

  α. Ο και Η            β. Η και S            γ. C και Η              δ. C και Η και Ο

 8. Όταν ο θερμός αέρας της στεριάς μετακινείται προς τη θάλασσα, τότε έχουμε :

  α. απόγεια αύρα      β. θαλάσσια αύρα       γ. άνεμο         δ. θαλάσσια ρεύματα

 9. Ποια λέξη είναι λάθος γραμμένη ;

  α. κλωβός     β. μετεωρολόγος     γ. ισόθερμη       δ. ισοβαρής

 10. Ανέφερε τέσσερα όργανα που χρησιμοποιούμε για την πρόγνωση του καιρού.

   α. ………………       β. ………………           γ. …………………          δ. ……………