Οι χρόνοι των ρημάτων

 

α΄συζυγία ενεργητικής φωνής

β΄συζυγία ενεργητικής φωνής

    α΄συζυγία

παθητικής φωνής

Ενεστώτας

δέν-ω

αγαπ-ώ

δέν-ομαι

Παρατατικός

έδεν-α

αγαπ-ούσα

δεν-όμουν

Αόριστος

έδεσ-α

αγάπ-ησα

δέθ-ηκα

Μ. Στιγμιαίος

θα δέσ-ω

        θα          αγαπ-ήσω

θα δεθ-ώ

Μ. Εξακ/κός

θα δέν-ω

θα αγαπ-ώ

θα δέν-ομαι

Παρακείμενος

έχω δέσ-ει

έχω    αγαπ-ήσει

έχω δεθ-εί

Υπερσυντέλικος

είχα δέσ-ει

είχα    αγαπ-ήσει

είχα δεθ-εί

Συντελεσμένος Μέλλων

θα έχω

δέσ-ει

θα έχω

αγαπ-ήσει

θα έχω δεθ-εί

 

β΄συζυγία παθητικής φωνής

β΄συζυγία παθητικής φωνής

β΄συζυγία παθητικής φωνής

β΄συζυγία παθητικής φωνής

Ενεστώτας

αρνούμαι

αρνιέμαι

φοβ-άμαι

εξαρτώμαι

Παρατατικός

αρνούμουν

αρνιόμουν

φοβόμουν

εξαρτόμουν

Αόριστος

αρνήθηκα

αρνήθηκα

φοβήθηκα

εξαρτήθηκα

Μ. Στιγμιαίος

θα   αρνηθώ

θα   αρνηθώ

θα φοβηθώ

θα εξαρτηθώ

Μ. Εξακ/κός

θα αρνούμαι

θα  αρνιέμαι

θα φοβάμαι

θα εξαρτώμαι

Παρακείμενος

έχω αρνηθεί

έχω αρνηθεί

έχω φοβηθεί

έχω εξαρτηθεί

Υπερσυντέλικος

είχα αρνηθεί

είχα αρνηθεί

είχα φοβηθεί

είχα εξαρτηθεί

Συντελεσμένος Μέλλων

θα έχω  αρνηθεί

θα έχω  αρνηθεί

θα έχω φοβηθεί

θα έχω εξαρτηθεί

 

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

  • Να κάνεις χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων και στο πρόσωπο που ορίζεται μέσα στην παρένθεση για το καθένα.

περπατώ ( γ΄ πρ. Ενικού αρ.) - εκπαιδεύομαι ( β΄ πρ. Πληθ/κού αρ.)

βαδίζω ( α΄ πρ. Πληθ/κού αρ.) - κρατιέμαι ( β΄ πρ. Ενικού αρ.)

τιμωρούμαι ( α΄ πρ. Ενικού αρ.)

  • Να κλίνεις τα παρακάτω ρήματα στο χρόνο που γράφει για το καθένα η παρένθεση .

πληκτρολογώ (Αόριστος) - πολιορκούμαι (Παρατατικός) - λύνω ( Μ.

Στιγμιαίος) - συνδέομαι (Παρακείμενος) - εξαρτώμαι (Ενεστώτας).