ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ

Από μ. Χ 10 σε δεκ.

Από δεκ. Χ 10 σε εκ.

Από εκ. Χ 10 σε χιλ.

Από μ . Χ 100 σε εκ.

Από δεκ . Χ 100 σε χιλ.

Από μ . Χ 1000 σε χιλ.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ

Από χιλ. : 10 σε εκ.

Από εκ. : 10 σε δεκ.

Από δεκ. : 10 σε μ.

Από εκ. : 100 σε μ.

Από χιλ . : 100 σε δεκ.

Από χιλ . : 1000 σε μ.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Από τ.μ. Χ 100 σε τ.δεκ

Από τ.δεκ. Χ 100 σε τ.εκ.

Από τ.εκ. Χ 100 σε τ.χιλ.

Από τ.μ . Χ 10.000 σε τ.εκ.

Από τ.δεκ . Χ 10.000 σε τ.χιλ.

Από τ.μ . Χ 1.000.000 σε τ.χιλ.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Από τ.χιλ. : 100 σε τ.εκ.

Από τ.εκ. : 100 σε τ.δεκ.

Από τ.δεκ. : 100 σε τ.μ.

Από τ.εκ. : 10.000 σε τ.μ.

Από τ.χιλ . : 10.000 σε τ.δεκ.

Από τ.χιλ . : 1.000.000 σε τ.μ.

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΓΚΟΥ

Από κ.μ. Χ 1.000 σε κ.δεκ.

Από κ.δεκ. Χ 1.000 σε κ.εκ.

Από κ.μ . Χ 1.000.000 σε κ.εκ.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΓΚΟΥ

Από κ.εκ. : 1.000 σε κ.δεκ.

Από κ.δεκ. : 1.000 σε κ.μ.

Από κ.εκ. : 1.000.000 σε κ.μ.

 

ΜΑΘΕ ΚΙ ΑΥΤΟ

1 κ.δεκ. = 1 λίτρο = 1 κιλό = 1.000 γραμ.

1 κ.εκ. = 1 γραμ.

1 κ.δεκ. = 1.000 κ.εκ = 1 κιλό = 1.000 γραμ.

 

 

 

 

 

1η επαναληπτική άσκηση – Μετατροπές μονάδων

Όνομα : ……………………………………………

                          = 15 ΄                                           Βαθμός :..................

 

 1. Να κάνεις τις απαραίτητες μετατροπές γράφοντας στην παρένθεση με ποιον αριθμό θα πολλαπλασιάσεις ή θα διαιρέσεις :

  π.χ. 25 τ.δεκ. = 250.000 τ.εκ. ( Χ 10.000)

  12.050 χιλ. = ………….. δεκ.  (............................)

  300 κ.εκ. = …………… κ.μ.   (............................)

  7250 τ. δεκ. = ……………. τ.εκ. (............................)

  22 κ.μ. = …………….. κ.δεκ. (............................)

  1.500.300 τ.χιλ. = ………………. τ.δεκ. (............................)

  532 εκ. = ………………. δεκ. (............................)

  692 κ.δεκ. = ……………….. κ.μ. (............................)

  52 τ.εκ. = ……………….. τ.μ. (............................)

  452 κ.μ. = ………………… κ.εκ. (............................)

   

 2. Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις με το νου :

  0,58 Χ 1000 = …………..        32,4 : 10.000 = …………      6,8 X 100 = ……………

0,558 : 100 = …………         363,52 X 10 = …………     533,8 : 1000 = …………

95,55 X 100 = ……………      1,535: 1000 = ……………    232 X 100 = ……………

6952 : 1000 = ……………      7220 : 10000 = ……………     5,3 X 1000 = ……………

2,6 : 10000 = ……………..      0,002 X 100 = ……………      0,012 : 1000 = …………

 

 

2η Επαναληπτική άσκηση – Μετατροπές μονάδων

Όνομα : ………………………………………………...................

= 15 ΄                              Βαθμός :..................

 

 1. Να κάνεις τις απαραίτητες μετατροπές γράφοντας στην παρένθεση με ποιον αριθμό θα πολλαπλασιάσεις ή θα διαιρέσεις :

  2,345τόν. = ………….. κιλά   (............................)

  48 μήνες = ………….. έτη     (............................)

  480 ώρες = …………… ημέρες  (............................)

  52 λεπτά = ……………. δευτερόλεπτα  (............................)

  34.000γραμ. = …………….. κιλά (............................)

  30 ώρες = ………………. δευτερόλεπτα (............................)

  532 μήνες = ………………. ημέρες  (............................)

  0,020 τόνοι = ……………….. γραμ. (............................)

  525γραμ. = ……………….. τόνοι (............................)

  60 έτη = ………………… μήνες  (............................)

   

 2. Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις με το νου :

  3 κιλά 25γραμ.= ………….. γραμ.

  2ημ. 12ώρες = ………….. ώρες

  10 έτη 5 μήνες = ………….. μήνες

  2 ώρες 45΄΄ = ………….. ΄΄

  6 τόνοι 650γραμ. = ………….. γραμ.

  1 έτος 3 μήνες 25ημ. = ………….. ημ.

  6 ΄ 35 ΄΄ = ………….. ΄΄

  2ημ. 4 ώρες  45 ΄ = ………….. ΄

   

 3. Να κάνεις τις απαραίτητες αλλαγές στον παρακάτω πίνακα :

Συμμιγείς

Δεκαδικοί

Μικτοί

Ακέραιοι

3 ώρες 40΄

2,052 τον.

152 μήνες

      12 κιλά

380΄΄

72 κιλά 250γραμ.

3,12 ημέρες

150΄

3έτη