9η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ..................................................................................................

   = 40΄                                                             Βαθμός : .......................

 1. Κατά το βρασμό παράγονται ατμοί :

  από την επιφάνεια του υγρού

  από την επιφάνεια μόνο που θερμαίνεται

  από όλη τη μάζα του υγρού

  όλες οι προτάσεις

   

 2. Η θερμοκρασία που βράζει το νερό λέγεται:

  Θερμοκρασία βρασμού

  Θερμοκρασία τήξης

  Θερμοκρασία πήξης

  Θερμοκρασία ζέσης

  3.   Όλα τα υγρά έχουν το ίδιο σημείο ζέσης.

Σωστό

Λάθος

Άλλοτε ναι κι άλλοτε όχι

  4.   Στους 50ο στο νερό παρατηρούμε φυσαλίδες. Πού οφείλονται αυτές;

Στον αέρα που σχηματίζεται από το βρασμό

Όλες οι απαντήσεις

Στον αέρα που ήταν διαλυμένος μέσα στο νερό

Στον αέρα που σχηματίζεται πάντα

  5.   Το νερό βράζει γρηγορότερα όταν:

Η ατμοσφαιρική πίεση είναι χαμηλή

Η ατμοσφαιρική πίεση είναι υψηλή

Δεν έχει σημασία

Καμιά απάντηση

  6.    Κατά τη διάρκεια του βρασμού, η θερμοκρασία του νερού:

Μειώνεται στους 80ο

Δεν έχει σημασία

Παραμένει σταθερή στους 100ο

Αυξάνεται στους 120ο

  7.    Λανθάνουσα θερμότητα ενός υγρού, ονομάζουμε :

Τη θερμότητα που απορροφά το υγρό για να μετατραπεί σε αέριο

Τη θερμότητα που απορροφά το αέριο για να μετατραπεί σε υγρό

Τη θερμότητα που απορροφά το υγρό για να μετατραπεί σε στερεό

Τη θερμότητα που απορροφά το στερεό για να μετατραπεί σε αέριο

  8.    Με την εξάτμιση και το βρασμό τα υγρά μετατρέπονται:

Σε στερεά και το φαινόμενο λέγεται στερεοποίηση

Σε αέρια και το φαινόμενο λέγεται υγροποίηση

Σε αέρια και το φαινόμενο λέγεται εξαέρωση

Σε υγρά και το φαινόμενο λέγεται υγροποίηση

  9.    Η μετατροπή ενός σώματος από αέρια κατάσταση σε υγρή, λέγεται:

Στερεοποίηση

Υγροποίηση

Εξαέρωση

Καμιά απάντηση

  10.   Στην υγροποίηση ενός αερίου, παίζουν ρόλο:

Η πίεση

Η θερμοκρασία

Η πυκνότητα

Όλες οι προτάσεις

  11.   Μεγαλύτερη απόδοση έχουμε στις μηχανές:

Ντίζελ

Εσωτερικής καύσης

Όλες οι απαντήσεις

Καμιά απάντηση

  12.   Ο αέρας στον κύλινδρο συμπιέζεται από :

Το έμβολο

Την πυκνότητα

Τη θερμοκρασία

Όλες οι απαντήσεις

  13.   Τι συμβαίνει κατά την καύση της βενζίνης;

Η θερμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική

Η βενζίνη καίγεται

Η χημική ενέργεια της βενζίνης μετατρέπεται σε θερμική

Όλες οι απαντήσεις

  14.   Τις μηχανές που μετατρέπουν τη θερμική ενέργεια σε κινητική, τις λέμε:

Χημικές μηχανές

Κινητικές μηχανές

Θερμικές μηχανές

Όλες οι απαντήσεις

  15.    Οι θερμικές μηχανές διακρίνονται σε μηχανές:

Εξωτερικής καύσης και κινητήρες αντίδρασης

Εσωτερικής καύσης και κινητήρες ντίζελ

Κινητήρες ντίζελ και κινητήρες αντίδρασης

Εξωτερικής και εσωτερικής καύσης

  16.    Οι μηχανές εξωτερικής καύσης ονομάζονται έτσι γιατί:

Το καύσιμο καίγεται μέσα στη μηχανή

Εισάγονται από το εξωτερικό

Είναι μηχανές του εσωτερικού

Το καύσιμο καίγεται έξω από τη μηχανή

  17.    Οι μηχανές εσωτερικής καύσης ονομάζονται έτσι γιατί:

Το καύσιμο καίγεται μέσα στη μηχανή

Εισάγονται από το εξωτερικό

Είναι μηχανές του εσωτερικού

Το καύσιμο καίγεται έξω από τη μηχανή

  18.    Στις μηχανές αυτές το καύσιμο δεν αναφλέγεται με σπινθήρα.

Θερμικές μηχανές

Ατμοστρόβιλοι

Ντίζελ

Βενζινοκινητήρες

  19.    Στις μηχανές αυτές γίνεται χρήση πτητικού καυσίμου.

Θερμικές μηχανές

Ατμοστρόβιλοι

Ντίζελ

Βενζινοκινητήρες

  20.    Στις μηχανές αυτές το καύσιμο δεν καίγεται μέσα στον κύλινδρο:

Θερμικές μηχανές

Ατμομηχανές

Ντίζελ

Βενζινοκινητήρες

  21.  Τέτοιες μηχανές χρησιμοποιούν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Θερμικές μηχανές

Ατμοστρόβιλοι

Ντίζελ

Βενζινομηχανές