2η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………

  = 7΄                                                       Βαθμός :..........................

 1. Με ποιους τρόπους μεταδίδεται η θερμότητα ;

  …………………………………………………………………………..................................

 2. Ποιο από τα παρακάτω υλικά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα ;

  α. ο σίδηρος                 β. ο χαλκός                     γ. το ξύλο

   

 3. Τα θερμομονωτικά σώματα είναι τα :

  α. δυσθερμαγωγά                            β. ευθερμαγωγά

   

 4. Η μετάδοση της θερμότητας με ρεύματα βρίσκει εφαρμογή ;

  α. στο θερμοκήπιο        β. στη κεντρική θέρμανση        γ. στο μάτι της κουζίνας

   

 5. Η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι …………………………………..
 6. Κατά την πήξη , ένα σώμα :

  α. απορροφά θερμότητα        β. αποβάλει θερμότητα        γ. τίποτα από τα δύο

   

 7. Τα σώματα που χρειάζονται μεγάλη θερμοκρασία για να τηκούν λέγονται:

  α. μη πτητικά         β. πτητικά         γ. δύστηκτα

   

 8. Ποια υγρά ονομάζονται μη πτητικά ; ………………………………………………………………………………………............
 9. Η εξάτμιση ενός υγρού πραγματοποιείται :

  α. από τον πυθμένα του υγρού     β. από όλη τη μάζα του    γ. την επιφάνεια του υγρού

 10.  

 11. Η εξάτμιση εξαρτάται από :

α……………………               β……………………….                γ………………………