1η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………….............................................

                   =                                                    Βαθμός : .............

  • Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από ……………………………………

  • Ο αριθμός των πρωτονίων κάθε στοιχείου λέγεται …………………………............

  • Σωματίδια που δεν έχουν κανένα είδος ηλεκτρισμού.

α. ηλεκτρόνια                  β. νετρόνια                     γ. πρωτόνια

  • Τα ραδιοϊσότοπα είναι ………………………………………………………...

  • Ποιος παρατήρησε πρώτος το φαινόμενο της ραδιενέργειας ;

α. η Μ. Κιουρί            β. ο Αριστοτέλης                  γ. ο Μπεκερέλ

  • Κάθε άτομο που έχει ίσα θετικά και αρνητικά φορτία λέγεται ………………......................

  • Οι συνεχείς σχάσεις των πυρήνων ονομάζεται ……………………………….

  • Τέσσερις πυρήνες ……………….. όταν ενωθούν μεταξύ τους, δίνουν έναν νέο πυρήνα του ………………. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ………………..........................................

  • Τι κάνει ο αντιδραστήρας ισχύος ;

 

 

………………………………………………………………………………………............................

 

 

…………………………………………………………………………………………........................

  • Το φαινόμενο κατά το οποίο ένας πυρήνας διασπάται σε δύο νέους ονομάζεται

……………………………………………………………………